STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘINKY

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE

    Souhlas k vybudování a otevření české školy pro předškolní výchovu dětí v Městě Touškově byl dán 16.12.1920. Zařízení mělo název ,,Opatrovna ústřední matice školské“. Po přechodném nájmu provozní místnosti v soukromém domě se mohly děti v roce 1926 přestěhovat do nově postavené budovy č.255 na Čemínské ulici. Po roce 1945 musela být budova opravena a mateřská škola se přestěhovala do soukromé budovy č. 279 na Školním náměstí. Zde setrvala až do roku 1950, kdy byla dokončena přestavba budovy č.95 v Újezdské ulici. V roce 1973 byla provedena přístavba budovy mateřské školy, čímž byly získány prostory pro šatny, umývárny, WC a kotelnu. Až do školního roku 1975/76 měla škola dvě třídy s 50 až 60 dětmi. V dalším školním roce bylo v Městě Touškově přihlášeno k docházce do MŠ 100 dětí, tudíž musela být bezodkladně vyřešena adaptace bývalé Obecné školy v Čemínech, kde byla od listopadu 1976 umístěna jedna třída s kapacitou 30 až 35 dětí. Děti byly přepravovány autobusy ČSAD a stravování bylo zajišťováno v kuchyňce této budovy. Toto trvalo až do 1.4.1982, kdy byla dokončena přístavba stávající mateřské školy, která se tímto rozšířila o dvě třídy a zázemí pro kuchyni, skladové prostory, prádelnu, kotelnu a šatny provozních zaměstnanců. ( Informace čerpány z publikace Město Touškov vydané k 450. výročí udělení městských práv Městu Touškovu.)

NAŠE SOUČASNOST

    Od roku 2006 se mateřská škola stala součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Město Touškov.
V čele této organizace je ředitelka Mgr.Bc.Dagmar Mezerová.
Zástupkyní ředitelky pro předškolní vzdělávání je Bc.Jarmila Štulcová.

    Kapacita mateřské školy činí 100 dětí. V objektu mateřské školy se nacházejí čtyři třídy umístěné ve dvou pavilonech. Ve žlutém pavilonu se nacházejí dvě třídy pro věkově starší děti, v šedém pavilonu dvě třídy pro děti mladší.

 • 1.třída - přízemí – „Zajíčci“
  p.učitelky - Bc. Jiřina Lukešová, Bc. Martina Hrdličková
 • 2.třída –1.patro - „Koťátka“
  p.učitelky - Alena Štýsová, Bc. Kateřina Černá
 • 3.třída – přízemí – „Veverky"
  p.uč. Miroslava Fuxová
 • 4.třída – 1.patro –„Berušky“
  p.uč. Bc.Jarmila Štulcová a Jitka Nosková
 • 5.třída MŠ - „Včelky“
  se nachází v prostorách základní školy – na Dolním náměstí. Navštěvovat ji budou věkově nejstarší děti. S dětmi bude pracovat v 5.tř. p.uč. Mgr. Kamila Strýčková.

Dalšími zaměstnanci naší mateřské školy jsou:

Asistent pedagoga: Lenka NovákováÚčetní: Věra Dobiášová

Školnice: Drahomíra Zemenová

Uklízečka: Pavla Vejskalová

Školník,údržbář: Václav Kestler

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Müllerová
Kuchařky:
Marie Hochmannová
Ivana Zajíčková
Jiřina Pávová
Natálie Šyrjajeva
Ladislava Vočadlová


Telefonické kontakty:
sborovna (zástupkyně ředitelky) – 377 922 270, 774 237 880
kancelář účetní – 377 922 337
školní jídelna – 377 922 425
E-mail: msmestotouskov@zsmestotouskov.cz


Identifikační údaje MŠ:
Název školy – Základní škola a Mateřská škola Město Touškov
Adresa školy – Mateřská škola, Polní 95, 330 33
Zřizovatel – Obec Město Touškov

ORGANIZACE DNE V MŠ

 • 6.15 – 8.00 h. – scházení dětí ( do 7.00 hodin se budou děti scházet ve třídě u Zajíčků, po 7.00 h.ve svých třídách.)
 • 8.00 h. – 12.00 hod. – probíhají hry dětí; průběžná svačinka; spontánní i řízené činnosti a aktivity ( formou individuální, skupinovou či kolektivní ); příprava na pobyt venku, pobyt venku; příprava na oběd; oběd
 • 12.00 – 16.00 h. – polední odpočinek spících dětí; relaxační odpočinek a následné aktivity nespících dětí; průběžná svačinka; hry a činnosti dětí ve třídě a na zahradě
 • 16.00 h. – ukončení provozu MŠ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ

    Hlavním cílem a myšlenkou našeho programu je celkový rozvoj osobnosti dítěte se všemi jeho potřebami, prožitky a pocity. Snažíme se volit takový způsob práce, který by dítě, jako jedinečnou osobnost, rozvíjel ve všech oblastech jeho vývoje s ohledem na jeho individuální možnosti a přání. Pro rozvoj dítěte jsou vždy nejdůležitější jeho pocity a zážitky, zkušenosti a poznatky, které si s sebou odnáší do života Učitelky vedou dítě přirozenou cestou k osvojování návyků, umožňují dítěti zkoumat, objevovat, nacházet a novou zkušenost si vždy dostatečně prožít. Pomáhají dětem vytvářet, prohlubovat a rozvíjet nová přátelství, stát se nedílnou součástí kolektivu a najít své pevné místo ve společnosti.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

    Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě přijímacího řízení, které se od školního roku 2016/2017 koná v termínu od 2.5. do 16.5. Přijímány jsou zpravidla děti ve věku od tří do šesti let. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud není naplněna kapacita MŠ, je možné přijmout dítě k docházce i v průběhu školního roku. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií pro přijímání dětí.

UKONČENÍ DOCHÁZKY

    Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění, písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo úplatu za školní stravování (§123 zákona 561Sb) ve stanoveném termínu
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.