Přijímání dětí

Výsledky přijímacího řízení pro šk.rok 2019/2020

ZŠ a MŠ Město Touškov, příspěvková organizace, Čemínská 296, Město Touškov 330 33 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

od 1.9.2019 se přijímají k povinné předškolní docházce:

03/19, 24/19

od 1.9.2019 k předškolní docházce s délkou zkušebního pobytu v trvání 3 měsíců:

01/19, 02/19, 03/19, 04/19, 0519/, 06/19, 08/19, 10/19, 11/19, 12/19, 13/19, 14/19, 15/19, 16/19, 17/19, 19/19, 22/19, 24/19, 27/19

od 1.10.2019 k předškolní docházce s délkou zkušebního pobytu v trvání 3 měsíců:

21/19

od 1.11.2019 k předškolní docházce s délkou zkušebního pobytu v trvání 3 měsíců:

07/19

od 1.1.2020 k předškolní docházce s délkou zkušebního pobytu v trvání 3 měsíců:

09/19, 28/19, 29/19

Mgr.Bc. Dagmar Mezerová, ředitelka ZŠ a MŠ Město Touškov

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 bylo ukončeno

Zákonní zástupci si stáhnou z webových stránek MŠ přihlášku ke stravování, kterou odevzdají společně se souhlasem k inkasu NEJPOZDĚJI do konce června 2019 vedoucí školní jídelny p. K.Müllerové.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě znění zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 34

proběhne zápis do ZŠ a MŠ Město Touškov

dne 2020 od 10:30hod. do 16:00hod.

Vydávání dokumentů potřebných k zápisu se uskuteční

dne 2020 od 10:30hod. do 16:00hod.

Rozhodnutí u přijatých dětí bude oznámeno na vstupních vrátkách MŠ a na webových stránkách MŠ (www.ms.touskov.cz) od 2020 po dobu 15-ti dnů.

Dle §34 se předškolní vzdělávání

• organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

• od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

• od 1.9.2018 mají místo v MŠ garantovány děti, které ke 31.8.2018 dosáhnou tří let věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu

Dle §34, odst.2 školského zákona

je s účinností od 1.1.2017 předškolní vzdělávání v posledním ročníku

POVINNÉ.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy a tuto skutečnost nahlásí řediteli školy nejpozději 3 měsíce před začátkem docházky

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - § 50 zákona č. 258/2000:

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Spádovost Základní a Mateřské školy Město Touškov

upravuje § 179 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Spádové obce pro MŠ Město Touškov:

Město Touškov, Kůští, Čemíny, Újezd nade Mží

Při volné kapacitě lze přijmout i dítě z nespádové oblasti starší tří let - přednostně vždy dítě starší. Upřednostněno však bude vždy dítě z oblasti spádové.

Při rozhodování o přijetí dítěte do MŠ Město Touškov bude ředitelka organizace postupovat dle Kritérií pro přijetí schválenými Zastupitelstvem města Město Touškov – viz.vložený dokument.

Po obdržení kladného rozhodnutí o přijetí

si rodiče přijatých dětí si stáhnou z webových stránek přihlášku ke stravování

(v sekci přijímání dětí), vyplní

a NEJPOZDĚJI do 28.6.2019 odevzdají vyplněnou zároveň se souhlasem k inkasu

vedoucí šk.jídelny p. K.MüllerovéUkončení docházky


Ředitelka organizace může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže


• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
• ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo úplatu za školní stravování ( §123 zákona 561Sb) ve stanoveném termínu.
• Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( s účinností od 1.9.2017).
dokumenty ke stažení:

Přihláška ke stravování

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Podmínky pro přijetí

Co dítě potřebuje ve školce